«ԵՐԳՈՒՄ ԵՆՔ ԿՈՄԻՏԱՍ» ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՓԱՌԱՏՈՆ
(24-29 սեպտեմբեր 2017թ.)

Տեղեկացնում ենք, որ 2017 թվականի սեպտեմբերի 24-ից 29-ը ՀՀ սփյուռքի նախարարությունն իրականացնում է «Երգում ենք Կոմիտաս» համահայկական փառատոնը:

Փառատոնի նպատակներն ու խնդիրներն են` սփյուռքում հայ մշակույթի և մշակութային ինքնության պահպանմանն ու զար­գացմանը նպաստելը, կոմիտասյան արվեստը հանրահռչակելը, մշակույթի միջոցով հայոց պահանջատիրության մասին բարձրաձայնելը, Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք կապերի ամրապնդմանն ու զարգացմանը, համա­գործակցության նոր ձևաչափերի ձևավորմանն աջակցելը, Հայաստանի և Սփյուռքի ստեղծագործողների միջև մշակութային կապերի խորացմանը, համատեղ ծրագրերի մշակմանն ու իրականացմանը  սա­տարելը, մշակույթի ոլորտում համահայկական մասնագիտական ներուժի հայտնա­բեր­մանն ու համախմբմանը նպաստելը, Սփյուռքի ուծացման և լեզվամշակութային ինքնության կորստի դեմ պայքարելը, ազգային մշակույթի պահպանության գործին Սփյուռքի ստեղծագործող երի­տա­սարդությանը  ներգրավելը, համահայկական մշակութային ծրագրերի համատեղ մշակման և իրակա­նաց­ման մեխանիզմներ ստեղծելը, Սփյուռքի ստեղծագործական խմբերի և մշակութային կազմակերպություննե­րի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվական տվյալների շտեմարան ստեղծելը` նպաս­տելով նրանց գործունեության վերաբերյալ Հայաստանում տեղեկացվածության մա­կար­դակի բարձրացմանը: More